สถาบันขงจื๊อโทซันซอวอน (Dosanseowon Confucian Academy: 도산서원) สถาบันขงจื๊อตั้งอยู่ในเมืองอันดง สถาบันโทซันซอวอนเปรียบเสมือนสัญลักษณ์สะท้อนถึงความสำคัญของลัทธิขงจื๊อที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมเกาหลีตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน


สถาบันโทซันซอวอน (Dosanseowon Confucian Academy: 도산서원)
ภาพ: Korean beauty

สถาบันโทซันซอวอนอยู่ห่างจากตัวเมืองอันดงไปทางเหนือราว 28 กิโลเมตร ก่อตั้งโดย "อีฮวาง" (Yi Hwang) นักปราชญ์ลัทธิขงจื๊อใหม่ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดคนหนึ่ง การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1576 หลังการเสียชีวิตของอีฮวาง 6 ปี

ภาพของสถาบันโทซันซอวอนเคยปรากฏภาพอยู่บนธนบัตรใบละ 1,000 วอน โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ให้ความสำคัญทำให้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน แม้จะไม่มีการสอนหลักปรัชญาตามลัทธิขงจื๊อแล้วแต่ยังคงมีการจัดพิธีรำลึกปีละ 2 ครั้ง

โทซันซอวอนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 2019 จากองค์การยูเนสโก ภายในสถาบันเต็มไปด้วยอาคารรูปทรงเกาหลีโบราณ มีข้าวของเครื่องใช้ของท่านอีฮวางและแม่พิมพ์ซึ่งเคยใช้พิมพ์ตำราในหอเก็บ ส่วนบรรยากาศด้านนอกร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ที่โอบล้อมเอาไว้