ปราสาทนาโงย่า (Nagoya Castle: 名古屋城) ปราสาทสัญลักษณ์คู่เมืองนาโงย่าตั้งแต่ยุคเอโดะ สวนสาธารณะรอบปราสาทเป็นจุดชมซากุระในช่วงเทศกาลฮานามิ ความสำคัญของปราสาทนาโงย่าส่งผลให้พื้นที่รอบปราสาทได้รับการพัฒนาจนนาโงย่ากลายเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับสี่ของญี่ปุ่น


ปราสาทนาโงย่า (Nagoya Castle: 名古屋城)
ภาพ: 名古屋城

ปราสาทนาโงย่าเป็นปราสาทแห่งแรกของญี่ปุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1615 ตามบัญชา "โทกุงาวะ อิเอยาสุ" เพื่อใช้เป็นฐานอำนาจทางการทหารให้ "โทกุงาวะ โยชินาโอะ" บุตรชายคนที่เก้าขึ้นเป็นไดเมียวปกครองเมืองนาโงย่า

ในปี 1945 อาคารส่วนใหญ่ของปราสาทได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีทางอากาศ แต่มีการสร้างขึ้นใหม่บนพื้นที่เดิมโดยพยายามรักษารูปแบบดั้งเดิมของปราสาทเอาไว้ให้มากที่สุด มีการเสริมคอนกรีตและเหล็กเข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

ปราสาทนาโงย่ามีทั้งส่วนที่เป็นปราสาทและพระราชวัง ด้านในปราสาทดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ถ่ายทอดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปราสาทและข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณ

ชั้นบนสุดของปราสาทเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองนาโงย่าได้อย่างชัดเจน บนยอดหลังคามีปลาไทเกอร์โกไลแอตสีทองคู่เรียกว่า "คินซาจิ" (Kinshachi) หรือ "ซาจิโฮโกะ" (Sachihoko) สัญลักษณ์อำนาจขุนนางในระบอบศักดินา โดยชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นเครื่องคุ้มครองปราสาทและชาวเมืองให้ปลอดภัย