ทะเลสาบบิวะ (Lake Biwa: 琵琶湖) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในจังหวัดชิงะบนเกาะฮอนชู หากเคยอ่านวรรณกรรมโบราณหลายเรื่องของญี่ปุ่นก็จะพบกับชื่อของทะเลสาบบิวะนี้อยู่บ่อยครั้งเนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเกียวโตซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงของญีปุ่น วรรณกรรมในสมัยนั้นจึงนิยมใช้ทะเลสาบบิวเเป็นฉากหลัง


ทะเลสาบบิวะ (Lake Biwa: 琵琶湖)
ภาพ: Halfway Anywhere

ทะเลสาบบิวะเป็นศูนย์รวมของแม่น้ำหลายสายที่ไหลมาบรรจบกันจนกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีขนาดครอบคลุมพื้นที่ราว 670 ตารางกิโลเมตร ชื่อเดิมของทะเลสาบคือ "โอมิ" (Omi: 淡海) แต่เปลี่ยนเป็นบิวะ (บิวะโกะ) ในสมัยเอโดะ และจากข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์สรุปได้ว่าทะเลสาบบิวะมีอายุเก่าแก่เป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ทำให้ทะเลสาบบิวะเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิดโดยเฉพาะนกน้ำและฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สามารถพบเห็นได้ที่นี่เท่านั้น นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาเยือนทะเลสาบบิวะเพื่อชมความสวยงามทางธรรมชาติ ชมนก ตกปลา รวมทั้งเล่นกีฬา