เฮียราโปลิส (Hierapolis) นครโบราณกลางแจ้งทางตะวันตกเฉียงใต้ในเมืองปามุกกาเล สาธารณรัฐทูร์เคีย (ตุรกี) เฮียราโปลิสตั้งอยู่ไม่ไกลจากแอ่งน้ำพุร้อนปามุกกาเล โดยสถานที่ทั้งสองแห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแบบผสมร่วมกันในปี 1988 จากองค์การยูเนสโก


เฮียราโปลิส (Hierapolis)
ภาพ: Daily Sabah

นครเฮียราโปลิสถูกสร้างขึ้นเหนือปามุกกาเลเพื่อใช้เป็นแหล่งสปาโดยเชื่อว่าสามารถบำบัดโรค ตามข้อมูลที่มีการค้นพบทำให้คาดว่านครโบราณแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ 190 ปีก่อนคริสตกาล สมัยกษัติรย์ยูเมเนสที่ 2 (Eumenes II) แห่งอาณาจักรเพอร์กามอนของกรีก ก่อนที่ในเวลาต่อมานครแห่งนี้จะเปลี่ยนมือมาเป็นของอาณาจักรโรมัน

เฮียราโปลิสได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ตามแหล่งน้ำที่ตั้งอยู่เบื้องล่าง สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นศิลปะแบบโรมันซึ่งถูกสร้างขึ้นใหม่หลังจากนครได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว

เมื่อขึ้นไปด้านบนเฮียราโปลิสจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ความเป็นเมืองสมัยใหม่ที่ตั้งอยู่เบื้องล่างได้ นครโบราณแห่งนี้จึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะต้องขึ้นไปเก็บภาพความประทับใจเอาไว้ แม้จะผ่านเวลามายาวนานและยังได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวหลายต่อหลายครั้ง แต่ยังหลงเหลือซากปรักหักพังบางส่วนให้ได้ชม

จุดที่น่าสนใจอาทิ โรงอาบน้ำซึ่งถือเป็นจุดขาย วิหารเทพอพอลโล (เทพประจำนคร) โรงละครที่จุผู้คนได้ราวสองหมื่นคนซึ่งเป็นต้นแบบของโรงละครในยุคต่อๆมา ป้อมปราการโบราณ สุสานหินนับพันตามไหล่เขาและแหล่งชุมชนที่แสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีต