เจดีย์ไม้อิ้งเซี่ยน (Yingxian Wooden Pagoda: 应县木塔) เจดีย์ไม้แห่ง "วัดฝอกง" (Fogong Temple: 佛宫寺) ในเขตอิ้งเวี่ยน มณฑลซานซี ห่างจากเมืองต้าถงราว 76 กิโลเมตร รู้จักกันในชื่อ "เจดีย์ศากยมุนีแห่งวัดฝอกง" (Sakyamuni Pagoda of Fogong Temple: 佛宫寺释迦塔) เนื่องจากมีพระธาตุเขี้ยวแก้วพระศากยมุนีเก็บรักษาไว้ในห้องโถงด้านข้าง


เจดีย์ไม้อิ้งเซี่ยน (Yingxian Wooden Pagoda: 应县木塔)
ภาพ: Easy Tour China

เจดีย์อิ้งเซี่ยนเป็นเจดีย์ไม้ที่เก่าแก่และสูงที่สุดของจีนที่ยังคงอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน สร้างเมื่อปี 1056 ในสมัยจักรพรรดิเหลียวต้าวจงแห่งราชวงศ์เหลียว โครงสร้างเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว ได้รับการยกให้เป็นด่านเจดีย์สามองค์ร่วมกับ "หอไอเฟล" ประเทศฝรั่งเศส และ "หอเอนเมืองปิซา" ประเทศอิตาลี

เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานความสูง 4 เมตร ส่วนองค์เจดีย์มีความสูง 67.13 เมตร (สูงกว่าตึก 20 ชั้น) ภายในประดิษฐานพระศากยมุนี นางอัปสรและพระโพธิสัตว์หลายองค์ โครงสร้างที่ซับซ้อนทำให้เวลามองจากด้านนอกจะเห็นว่าเจดีย์มี 5 ชั้น แต่หากเข้าไปชมด้านในจะเห็นว่าเจดีย์ถูกแบ่งออกทั้งหมด 9 ชั้น

ในอดีตวัดฝอกงมีขนาดใหญ่มาก ผ่านการบูรณะหลายครั้ง สถาปัตยกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นใหม่ในยุคหลัง มีเพียงเจดีย์ไม้อิ้งเซี่ยนเท่านั้นที่เป็นสถาปัตยกรรมดั้งเดิมสมัยราชวงศ์เหลียว โดยตลอดช่วงประวัติศาสตร์เกือบ 1,000 ปี เจดีย์รอดพ้นจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลายครั้งอย่างน่าอัศจรรย์