ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ทะเลสาบคาบเกี่ยวพรมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์ (60%) และฝรั่งเศส (40%) ชื่อในภาษาฝรั่งเศสว่า "ทะเลสาบเลม็อง" (Lac Léman) โดยเป็นแหล่งทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกและใหญ่อันดับสองของทวีปยุโรป (รองจากทะเลสาบบาลาต้นในฮังการี)


ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva)
ภาพ: Lovely Planet

ทะเลสาบเจนีวาอยู่ทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ มีขนาดครอบคลุมพื้นที่ราว 582 ตารางกิโลเมตร ผิวน้ำมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว บริเวณโดยรอบทะเลสาบเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเป็นเมืองตากอากาศที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย

เดิมทะเลสาบแห่งนี้ไม่ได้ชื่อ "เจนีวา" แต่ภายหลังความรุ่งเรืองของนครเจนีวาในยุคกลางจึงเปลี่ยนมาเรียกขานว่า "ทะเลสาบเจนีวา" ตามตำแหน่งที่ตั้งส่วนใหญ่ของทะเลสาบ...