ทะเลสาบโซ่วซีหู (Shou Xihu Lake: 瘦西湖) ทะเลสาบสวยทางตะวันตกเฉียงเหนือในเมืองหยางโจว ทะเลสาบโซ่วซีหูมีทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดทั้งปี ความแคบของทะเลสาบทำให้สัมผัสกับสวนดอกไม้ แนวต้นหลิวและโบราณสถานตลอดสองฟากฝั่งได้อย่างใกล้ชิด


ทะเลสาบโซ่วซีหู (Shou Xihu Lake: 瘦西湖)
ภาพ: 云南丽江湖泊

ทะเลสาบโซ่วซีหูมีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ในอดีตเป็นเพียงแม่น้ำกว้างๆ แต่มีการสร้างสวนในสมัยราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถัง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงพ่อค้าเกลือผู้มั่งคั่งหลายคนร่วมลงทุนสร้างสถาปัตยกรรมขึ้นริมทะเลสาบเอาไว้เพื่อกิจกรรมสันทนาการ

ด้วยรูปร่างแคบยาวและคดเคี้ยวจึงเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบที่มีความหมายว่า "ทะเลสาบตะวันตกที่ผอมบาง" (Slender West Lake) โดยกวีในสมัยราชวงศ์ชิงได้เปรียบเทียบเอาไว้ว่าทะเลสาบโซ่วซีหูมีความคล้ายคลึงกับทะเลสาบซีหู แต่วิจิตรงดงามกว่า...