สวนนาระ (Nara Park: 奈良公園) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองนาระ สวนนาระก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1880 บริเวณรอบสวนเป็นที่ตั้งของวัดโทไดจิ วัดโคฟุคุจิ ศาลเจ้าคาสุกะและพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินาระ


สวนนาระ (Nara Park: 奈良公園)
ภาพ: PIXTA

สวนนาระเป็นแหล่งอาศัยของฝูงกวางหลายร้อยตัวจึงมีชื่อเรียกว่า "สวนกวางนาระ" กวางจะเดินไปมาอย่างอิสระและมีความเชื่องจนยื่นอาหารป้อนหรือถ่ายรูปคู่ได้ กวางบางตัวเรียนรู้ที่จะโค้งขอบคุณผู้ที่ให้อาหาร

มี "แครกเกอร์กวาง" วางจำหน่ายอยู่รอบสวน

เชื่อกันว่ากวางเป็นสัตว์ส่งสาสน์ของทวยเทพและกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนาระ แต่มีคำเตือนว่าไม่ควรสัมผัสตัวของลูกกวางเด็ดขาดเพราะกลิ่นของมนุษย์ที่ติดตัวจะทำให้แม่กวางจำลูกตัวเองไม่ได้...