ทิวเขาอู่อี๋ (Mount Wuyi: 武夷山) ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและแหล่งผลิตชาเลื่องชื่อในมณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ครอบคลุมพื้นที่ 70 ตารางกิโลเมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแบบผสมในปี 1999 จากองค์การยูเนสโก


ทิวเขาอู่อี๋ (Mount Wuyi: 武夷山)
ภาพ: China Discovery

ทิวเขาอู่อี๋เป็นพื้นที่คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ มีระบบนิเวศน์ป่าไม้กึ่งเขตร้อนที่สมบูรณ์เป็นถิ่นอาศัยของสัตว์และพืชหายากหลายชนิด ประกอบด้วยเทือกเขาสูงตระหง่าน หุบเขาและแหล่งน้ำธรรมชาติคดเคี้ยวเป็นเส้นทางยาวสำหรับการล่องแพ

ยอดเขาที่สูงที่สุดมีความสูง 2,158 เมตร การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บริเวณทิวเขาอู่อี๋ปรากฏหลักฐานย้อนไปตั้งแต่เมื่อกว่า 4,000 ปีก่อน กลายเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาและลัทธิเต๋าในเวลาต่อมาโดยมีวัดวาอารามกว่า 60 แห่ง แม้จะไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์