พระราชวังชางด๊อก (Changdeokgung Palace) 1 ใน 5 พระราชวังกรุงโซลที่พลาดไม่ได้ พระราชวังเป็นสถานที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนหลายพระองค์และใช้เป็นสถานที่ว่าราชการ รัฐบาลเกาหลีให้ความสำคัญกับพระราชวังแห่งนี้มากโดยมีการบูรณะอย่างดีและมีการควบคุมนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมอย่างเข้มงวด


พระราชวังชางด๊อก (Changdeokgung Palace)

            พระราชวังชางด๊อกกุงหรือ “พระราชวังตะวันออก” (East Palace) ตั้งอยู่ทางตะวันออกของพระราชวังเคียงบกในกรุงโซล ตัวพระราชวังเริ่มสร้างครั้งแรกเมื่อปี 1405 ในสมัยพระเจ้าแทจง (Taejong) ได้ชื่อว่าเป็นพระราชวังที่ทรงคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติเกาหลี


อุทยานลับพีวอน (Bewon) - พระราชวังชางด๊อก (Changdeokgung Palace)

            ตำหนักที่เห็นในปัจจุบันนั้นได้รับการบูรณะใหม่หลังได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยและสงคราม ส่วนด้านหลังพระราชวังนั้นถือเป็นไฮไลท์สำคัญของผู้มาเยือนคืออุทยานลับ “พีวอน” (Bewon) หรือ “ฮูวอน” (Huwon) ที่มีสภาพอันสมบูรณ์งดงามเหมือนอยู่ในธรรมชาติ


ตำหนักนักซอนเจ (Nakseonjae) / พระราชวังชางด๊อก (Changdeokgung Palace)

            ตำหนักนักซอนเจ (Nakseonjae) ใช้เป็นสถานที่พำนักอันเงียบสงบของเหล่าพระราชวงศ์ที่เหลืออยู่ แม้จะเป็นหมู่ตำหนักเล็กๆแต่ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก โดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เพียงปีละสองครั้งในวันประกอบพระราชพิธีหลวงเท่านั้น


ประตูดอนฮวามุน (Donhwanmun Gate) / พระราชวังชางด๊อก (Changdeokgung Palace)

            ในปี 1997 พระราชวังชางด๊อกกุงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ส่วนการเข้าชมนั้นก็อย่างที่กล่าวไปว่าเข้มงวดมาก การเข้าชมไม่สามารถทำได้อย่างอิสระ นักท่องเที่ยวจะต้องซื้อตั๋วบริเวณประตูดอนฮวามุน (Donhwanmun Gate) โดยจะมีไกด์ของพระราชวังคอยนำทางให้เป็นรอบๆไป