ต่อจากพระราชวังหลักทั้งสองแห่งที่เราได้แนะนำไปแล้วคือพระราชวังเคียงบกและพระราชวังชางด๊อก วันนี้เราไปต่อกันที่พระราชวังแห่งที่ 3 ในโปแกรมทัวร์ 5 พระราชวังกรุงโซลกันเลยซึ่งพระราชวังแห่งต่อมานี้ได้แก่ "พระราชวังท็อกซูกุง" พระราชวังขนาดย่อมท่ามกลางตึกสูงทันสมัยแต่ยังมีความน่าสนใจไม่น้อย


พระราชวังท็อกซู (Deoksugung Palace: 덕수궁)
ภาพ: Korean beauty

"พระราชวังท็อกซู" (Deoksugung Palace: 덕수궁) หรือ "ด๊อกซู" พระราชวังเก่าแก่ในกรุงโซลสร้างเมื่อปลายศตวรรษที่ 15 โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซอนเพื่อใช้สำหรับการเสด็จแปรพระราชฐานโดยพระเจ้าซอนโจ (Seonjo) เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จมาประทับที่นี่

ชื่อของพระราชวังแห่งนี้ต้องเล่าย้อนกลับไปโดยในตอนแรกนั้นที่นี่ก็ชื่อว่าท็อกซูอยู่แล้ว แต่ในปี 1608 องค์ชายควางแฮกุน (Gwanghaegun Prince) ได้เปลี่ยนชื่อจากท็อกซูกุงเป็น "ยอนกุนกุง" (Gyeongungun) จนกระทั่งราชสำนักสร้างพระราชวังชางด๊อกกุงขึ้น พระราชวังแห่งนี้จึงมีสถานะเป็นเพียงวังรองและเปลี่ยนชื่อเป็น "ซอกุง" (Seogung) และกลับมาใช้ชื่อ "ยอนกุนกุง" อีกครั้งหลังจากพระเจ้าโคจง (Gojong Emperor) ถูกญี่ปุ่นบังคับให้สละราชสมบัติให้กับพระโอรสในปี 1907 และใช้พระราชวังนี้เป็นที่ประทับจนสิ้นพระชนม์ในปี 1910

เมื่อพระเจ้าซุนจง (Sunjong) กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์โชซอนได้เสด็จมาประทับยังพระราชวังนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อให้กลับมาเป็น "ท็อกซูกุง" ที่มีความหมายว่า "พระราชวังแห่งความมั่งคั่ง" อีกครั้งและใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน ดูไปแล้วช่างซับซ้อนแต่สุดท้ายก็มาจบลงที่ชื่อเดิม

ในอาณาบริเวณพระราชวังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจหลายแห่งเช่น พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าเซจง พระที่นั่งซุงฮวาจอน พระที่นั่งซกโจจอน หอระฆังกวงเมียงมุน พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติ และที่พลาดไม่ได้ซึ่งถือเป็นไฮไลท์สำคัญคือ บริเวณหน้า "ประตูแทฮันมุน" (Daehanmun Gate) จะมีพิธีผลัดเปลี่ยนเวรยามเฝ้ารักษาประตูพระราชวังโดยทหารที่แต่งกายในชุดโบราณสีสดใส